Obchodní podmínky

1. OBECNÁ USTANOVENÍ
1a). Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti Brilas Group s.r.o.
se sídlem Podlesí V. 5426, 76005 Zlín,
IČ: 29266599, DIČ: CZ29266599
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brmě, spisová značka C 69445 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s  § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetových obchodů prodávajícího www.snubni‑prsten.cz www.zlaty‑sperk.cz www.prsten.cz dále jen „internetového obchodu“. 

1b) Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou jednající při objednání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1c) Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.   

2. KONTAKTNÍ INFORMACE

Přehled konktaktů pro komunikaci kupujícího s prodávajícím:
‑ emailové adresy internetových obchodů: info@snubni‑prsten.cz, info@zlaty‑sperk.cz , info@znackovy‑sperk.cz, info@prsten.cz

‑ telefony: 774 741 600

‑  adresa provozovny (zasílání vráceného zboží, reklamací a výměn a pro osobní vyzvedávání): 
Brilas Group s.r.o.
Tečovská 1052
76302, Zlín‑Malenovice

‑ adresa sídla společnosti: Elegante online, s.r.o., Podlesí V. 5426, 76005 Zlín

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3a) Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní internetových obchodů je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu týkající se tohoto zboží.

3b) Objednávka kupujícího učiněná prostřednictvím internetového obchodu nebo prostřednictvím telefonu je závazným návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím.

Prodávající potvrdí neprodleně přijetí objednávky prostřednictvím emailu na emailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce, přičemž toto potvrzení není akceptací prodávajícího návrhu na uzavření kupní smlouvy.

3c) Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné a prodávající neodpovídá za případné nesrovnalosti způsobené na základně chybných dat poskytnutých kupujícím v objednávce.

3d) Kupující má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží, s vyjímkou zakázkově vyráběného zboží či zboží na přání zákazníka uzpůsobeného, zde je možnost zrušení objednávky do 24 hodin od jejího učinění. Zrušení objednávky je kupující povinen prodávajícímu oznámit prostřednictvím emailu nebo telefonu.

3e) Kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, přičemž za akceptaci se považuje odeslání zboží prodávajícího kupujícímu nebo výslovná akceptace prodávajícího prostřednictvím emailu.

3f) Ceny zboží a služeb (např. poštovné) uvedené na webovém rozhraní jsou v CZK včetně příslušné sazby DPH dle platné legislativy.

3g) Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy a náklady při tom vzniklé (tj. náklady na internetové připojení, telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3h) Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce a je prodávajícím archivována za účelem jejího řádného plnění a není přístupná třetím stranám.

4. CENA ZBOŽÍ, ZÁLOHA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4a). Plnou cenu zboží či doplatek ceny po odečtení již zaplacené zálohy a případné další náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu těmito způsoby:

I. při převzetí v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
II. při převzetí v hotovosti na výdejnách prodávajícího;
III. dopředu bezhotovostně převodem na účet prodávajícího s uvedením variabilního symbolu (čísla objednávky);
IV. dopředu bezhotovostně platební kartou.

4b) U zboží vyráběného přímo na přání zákazníka (zakázková výroba) je kupující povinen uhradit prodávajícímu zálohu prodejní ceny předem. Výše zálohy je stanovena pro každý produkt individuálně ve výši cca 30% z konečné ceny a je zobrazena v detailu každého produktu. Tato záloha je nevratná. Zakázkově vyráběné(upravované) zboží je zrealizováno až po přijetí zálohy prodávajícím a doba zhotovení avizovaná pro konkrétné zboží na internetovém obchodě počíná běžet tímto dnem. Prodávající si vyhrazuje právo prodloužit avizovanou dobu zhotovení o 7 pracovních dní. O této skutečnosti musí neprodleně informovat kupujícího, nejpozději v den avizovaného zhotovení.

4c) Prodávající vystaví daňový doklad o prodej zboží‑fakturu a zašle jej kupujícímu spolu se zbožím čí jej zašle kupujícímu elektronicky na emailovou adresu kupujícího.

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5a) Náklady na poštovné a balné nese kupující dle způsobu, který zvolil při objednání zboží. Tyto náklady se řídí cenami uvedenými na stránkách příslušného internetového obchodu.

5b) Je‑li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5c) Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčící o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

5d) V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
6a) Kupující má v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno v této lhůtě prostřednictvím emailu nebo písemně na adresu prodávajícího a kupující může využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.

6b) V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím. Odstoupí‑li kupující od smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží (např. poštovné).

6c) V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijal, pokud se s kupujícím výslovně nedomluví na jiném způsobu, kterým kupujícímu nevzniknou žádné další náklady.

6d) Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícími dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6e) Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné od kupní smlouvy odstoupit:
‑ při dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (zakázková výroba);
‑ při dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
‑ při dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
‑ při dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

6f) Kupující bere na vědomí, že pokud bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, má prodávající nárok na úhradu škody vzniklé na zboží a je oprávněn tento nárok jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6g) Je‑li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde‑li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6h). Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoli od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě o tom kupujícího informuje prostřednictvím emailu na adresu uvedenou v objednávce a vrátí kupujícímu zaplacenou kupní cenu bez zbytečného odkladu.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
Záruka respektive odpovědnost za vady prodané věci je na veškeré zboží 24 měsíců.

7a) Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady a že v době kdy kupující zboží převzal:
‑ má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí‑li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
‑ se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
‑ zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla‑li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
‑ je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo jakosti;
‑ zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7b) Ustanovení uvedená v čl. 6a těchto obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána. U použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá‑li to z povahy zboží.

7c) Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při převzetí kupujícím. Projeví‑li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7d) Je‑li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:
‑ na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
‑ na odstranění vady opravou věci;
‑ na přiměřenou slevu z kupní ceny;
‑ na odstoupení od smlouvy.

7e). Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího.

7f) Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese sídla nebo provozovny společnosti viz. bod 2. KONTAKTNÍ INFORMACE

7g) Za okamžik uplatnění práva z vadného plnění se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího vadné zboží.

7h) Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy viz. bod 2. KONTAKTNÍ INFORMACE. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. 

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8a) Prodávající se zavazuje, že s veškerými osobními údaji poskytnutými kupujícím je nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Osobní údaje slouží pouze pro účely prodávajícího a nejsou poskytována třetím stranám vyjma přepravců, kterým jsou předávány pouze data nezbytně nutná pro přepravu zboží kupujícímu.

8b) Kupující má právo kdykoli požádat písemně prodávajícího o změnu či vymazání svých osobních údajů z databáze prodávajícího.

9. PUNC
Veškeré naše šperky z drahých kovů jsou dle zákona označeny puncem a puncovní značkou výrobce. Puncem šperky označuje nezávislý kontrolní orgán Puncovní úřad.
Punc je tedy zárukou kvality materiálů šperků a chrání především zákazníka před nakoupením nekvalitního zboží. Veškeré naše šperky z drahých kovů jsou vždy řádně opuncovány , na kvalitě a serioznosti si velice zakládáme.
Na následujícím obrazku vidíte puncovní značky, které používá v současnosti český Puncovní úřad , jehož nejnovější informace o puncovních značkách najdete zde

České puncovní značky:


Puncovní značky

Za platné označení jsou v ČR kromě českých punců uznávány puncovní značky Estonska, Finska, Irska, Kypru, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malty, Polska, Portugalska, Slovenska, Slovinska a Velké Británie. Tyto země mají podobný puncovní systém jako v České republice a tedy na "puncování" dohlíží nezávislý kontrolní úřad (Puncovní úřad).

Slovenské puncovní značky: